Piyawa Kariyawa Lyrics:-लहरा लगावेली गोतीनिया, ननदिया, ननदिया खेलनी, ननदिया खेलनी, पियवा करियावा रामा फेंके रोज थरियावा रामा, थरियावा रामा, अरे सुन रे सखियाँ, Piyawa Kariyawa Lyrics लहरा लगावेली गोतीनिया, ननदिया, ननदिया खेलनी, ननदिया खेलनी, पियवा करियावा रामा फेंके रोज थरियावा रामा,...